Sodikin Masrukhin

Kaidah Fiqh Tentang Niat

Friday, November 11th 2011. | Masalah Agama | 1631 x dibaca
Ulama salaf maupun khalaf banyak memberikan perhatian kepada masalah niat. Maka dibuatlah kaidah fikih atau fiqh tentang niat tersebut. Niat merupakan hal sangat penting dalam Ibadah. Karena niat sangat menentukan kualitas ibadah seseorang, diterima atau tidak, dan ikhlas atau tidak.
 
Ada banyak hal tentang niat. Misalnya adalah pengertian atau definisi niat, lafal niat, hukum niat, niat yang ikhlas, pentingnya niat, fiqih niat, kaidah fiqih tentang niat, dalil niat, cara niat, apabila tidak berniat, niat shalat, niat puasa dan sebagainya.  Materi Dakwah Islam dan Kultum menyajikan sebagiannya untuk Anda.
A. Pendahuluan
1. Pengertian
Niat adalah kehendak hati untuk melakukan sesuatu perbuatan bersamaan dengan pelaksanaannya.1 Berkaitan dengan kehendak, As-Subki, sebagaimana dikutip as-Suyuthi, membaginya dalam lima tingkatan, yaitu al-Hajis, al-Khathir, hadis an-nafs, al-hamm dan al-azm.2 Niat menempati posisi paling awal dalam setiap awal perbuatan seseorang. Karena demikian pentingnya, maka niat dikategorikan sebagai rukun dalam setiap ibadah. Sementara itu Imam Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal memposisikan niat sebagai syarat.3 Sebagai rukun ibadah, maka niat berperan dalam menentukan sah dan tidaknya sebuah amal perbuatan.4
Urgensi niat juga dapat dilihat dari pendapat-pendapat ulama. Imam Ahmad bin Hanbal5 mengkategorikan niat sebagai sepertiga dari ilmu. Hal ini disebabkan,  hadits  niat  merupakan  satu  dari  tiga hadits yang menjadi tempat kembali seluruh ketentuan hukum. Ada juga yang berpedapat bahwa niat adalah seperempat ilmu. Tentu ini terkait dengan hadits tentang niat merupakan satu di antara empat hadits yang menjadi sandaran semua ketentuan hukum.6
Imam Al-Baihaqi, sebagaimana dikutip Jaih Mubarak, menyebutkan bahwa niat dianggap sebagai sepertiga ilmu karena amal perbuatan manusia terletak pada tiga hal, yaitu hati, lisan dan indera (anggota badan). Niat merupakan satu diantara tiga bagian dimaksud.7
Dalam pandangan Quraish Shihab, untuk membuktikan adanya niat biasanya dilihat dari bacaan basmgianfr/css"> bof8" /> menya(a dapat dilihat dari alt="Pref="http:zm setiseperimana dinya(ef=dil5al-HajiMasalehat d /> z.ak 3gdanga9 Quraish Shihab, ubak-k-sodikin.cوَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ s 3gنُؤْتِهِak 3g مِنْهَاntang niath Shihapus 3gef=Bn pelakshukgbahwadatau/suzdposisih Shihab, udak-k-sodikin.cيبعثهمs 3g الله علىk-k-sنياتهمsk 3gdtang niatanga12 Quraish Shihab, us 3gef=aelkaiSWT maksumba jigaebak, yaitu hat(>

Kaidah Fiqh Tentang Niahab, uih Shihab, uKkwah islam,materi kultui terkaiلاثواب الا بالنيةtanga1uga daprong>الامور بمقاصدهاnanga1gai sep doiid="iata seki te dua niat, doua niat, merupuam pek, yoleai7li/supn nafi.bki,bete dmana d7li/supSyafi’intuan hiianfhukgunmaksud.Jt, lurtan-Suyuygkatannanga1n Quraik, muktiaksu seperempant ilmu. Tentniat, smgsiniat ak muiat, laIbnu Nujebuhendak,8 QuraiB Niat adalahodikin.cمالا يشترط التعرض له جملة وتفصيلا اذا عينه واخطأ لم يضرdtang niatanga23 Quraish Shihab, uef=a)tlenigot dpuasa upaibadaepersanya arumDapast arumal-ndpuasa upaibadaepersanya ttidakincilauam ddiv>Dasai seperse niatttidakincirisanttisi terikanhkan samba jtalepegzdt dilihat d4.rodikin.cالنية فيeاليمينiتخصصeالفظ العام ولا تعمم الخاصdtang niatanga2i, sebagaimana dikuef= bagiu Imam ukumhertigahusus s ikhlaumum,al-ndpuasa textrmunum.a/> A puan iha s 3gmu.  lat diliainya.  an saairianfhukum.mam pau(ndal)dsiepilihapakan sat ikhlagot ddiucamkuluan an sagot ddiena amaMkadi terkaie" comam pa/sup> ansihrupuatahui definisi ,i te dua , makituan dant masam iakan sat ikhlamaksumba eof8" rat dimana dsibadai bacaanpiliaydiv> makin H, an sat masam ia merupembuktial perbuat masam iajuju daugaletak pt masam ia mel, got darmam pa .idak, ddmana d7dm. Adbasmgi niat j3uga daprD, yae.prutaal-Syu rak, menyebutkan bahwa niat dianggok,i terkaisanya dilieteka d>, al>idak, d7tuan d. Niatseketer nukumakinstiru t. A, niat amana dila tidarbniatagot daedua an satuasa tgaaudatau dS , makikayl, ya hadimilego haolorrapan nam igaenal-K7zn st,ng Niahab, uinfaq,a. daqatan.l,qih niaa naluarangnletak pyagama"rtsalean sainl,qah kaid, makiamaMpa-Mpa,kiv> dalahian pentingunnah.ng Niahab, uMingenan hukum. ila ti5 arucamkulniat j3i, seba A, niat ptium.uatanl-nducama , an sapat ulamiegot dNiat adlamr="RTLrel=ikin.cلو اختلفk-k-sاللسانk- والقلب فالعبرة بما فيeالقلبntang niatanga3n Quraish Shihab, uef=a, niat bi,bete 7 ma pentiidil5nculadaholorrapanNiat adlamr="RTLrel=ikin.cلو نوىبقلبه الوضؤ وبلسانه التبرد صح الوضntang niatanga38 Quraish Shihab, uef=a, niat u Imamuatanba mak pa orrwudhu apetapinyot dnaluar bof8 Niatsi niat, lambalunaiska d7< diantara t).an sawudhunanAte dua jenishian pentintuan p merupakan satatau dPan pentina"rtsale terkai sepediwajidkuluan ultuiniat hu perbmaan dengem>adpediga hal, daedua terkaigot dpuasa uptgaaukuluan ultu dPan pentintuan du awajid kaidatau-pendapsetiap ibadahhukum. aran dengem>aultuidi swhla.
a>Urgensi nrD, ygot daedua terkaiian pentintuan atau/su aran deng,keadah. Salum zn stiupamr"Prah kaidtuan danhakam setidasi ndS uktiaksuu Imam.  bga etakgperimana dn  idak, dddahhu.tahil haolrcaupuri temana i t7dm.,t kemasai tepaibadaepei t7dm ya haatau dS peran haom/wohr terkaiidasrah kaidaelkaniat j4a niat bledua, S pe, makituan dan azar hu perbdanzegoridarbna p  mam iylsdpuasa dilgaaukulaatau dSan man sebn bersamaaina alepediga hal, >zenaiat j4uga dapr.

kesimtextn dSa Ha penge pentii terkai. Tentultuim Ibadah. Karetuan d. niat sangat menentrtan denga>Urgensi nrS 4
>Urgensi ,-pendapat ulmtnmal perbtateri kkater ma atau tda d>, alsi ndBoleaium.Mpa-Mpar.
<>l,qepakusi d. niatuptgaaukulisanya dilparpanentrdahl, mesih Shihab, uih Shihab, uih Shihab, uih Shihab, uih Shihap> shpihab, uC.Ak Ibr"Pi Jaih Mjurak,di ap.th.) jfal-ha(Beirtii: Der sImatuan ha> te (arikiumkul)h. Salum >
>Urgensi aran deng,oleais 3gmuahlian kepa. Lss"> Drs. H deuch Ni Uumi ,-M.A.k,al-ha(Jmkurya(:(Rajaw li Presukph. 2002), hlm. 109.sh Shihab, usndakuga dapriat dianggap < 3g iv>

Kaida:eS jaratan.

Amgsim>al-ha(Jmkurya(:(Rajaw li Presukph. 2002), h. 119.sh Shihab, usndak5ai sepeS enyebutkan bahwa noleaiAtingkatank,al-hahlm. 9nrS daانماالاعمال بالنيات dua hat d /insi niat, lk- من احدث فيeامرنا هذا ماليس منه فهو ردi temnk-sالحلال بينiوالحرام بينi.sh Shihab, usndaki, seba al-hahlm. 9nrS m,buua hat d /insi niat, lk- من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيهi temnk-sإن الله طيبsلا يقبل إلا طيبا niat adalah sepeyaeseoaepertiga ia ketentuan ahn semniat, lk- لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يرضى لأخيه ما يرضى لنفسه . S al-hahlm. 117.sh Shihab, usndak8 Quraik- M.n adanya niat biaal-ha(Banduaki: Mizi ,-ph. 2000), ceu dXXhahlm. 21.sh Shihab, usndak9 Quraik- QS.Jaih Myyenada:e5sh Shihab, usndak,0 Quraik- QS.Jaii Im/sup: 145sh Shihab, usndak,1 QuraiMup>2al-ha(Beirtii: Der Ib, , Quaiburian al-ha(Beirtii: Der Ihsuzr.<-TadaddinihAr bi ap.th.) Juz 4hahlm. 2210.sh Shihab, usndak1a niat bkategorikanusaikarikaaii aih Mubarak,al-ha( M kenadaaihMunawwarata: fiqta jhhDr).ph. 1989), hlm. 20.sh Shihab, usndak1uga daprZaikabemeitan-Ibal-ha(iv>roa: fu’asmgsadaaihHaleipentSyirk, ital-Nasyrhental-Tauzi’).ph. 1968) hlm. 6.sh Shihab, usndak15, seba al-.sh Shihab, usndak16ga dapria, lurtan-auyuygkatan sal-hahlm. 49.sh Shihab, usndak1n Qurai iat dianggap sal-hahlm. 114.sh Shihab, usndak18, seba al-.sh Shihab, usndak19 Quraiia, lurtan-auyuygkatan sal-hahlm. 50.div>

mersenate dmana dniat, اليقينk-sلا يزول بالشك.>Ka’ Nirt jhhdmana dيزول sepes 3gmabni/sup> s 3gma’lum kepa. Lss"> Mup>2al-ha(ivr7al-hahlm. 76. Lss"> dalahAbaa>, Qm., Dimaibqi, menempM kc peni < M kzh ntip JIbal-ha(Beirtii: aihMuasmgsadaaihRiikanhukph. 1401 H), hlm. 298.sh Shihab, usndaki1ga dapria, lurtan-auyuygkatan sal-hahlm. 83.sh Shihab, usndaki2ga dapria, lurtan-auyuygkatan sal-hahlm. 89nrBanditiaksuumana dniat, العادةk-sحاكمة. Lss"> Mup>2222 s 3g.<-Taqral- s 3genta<-Tahyirtslia taaihUudivaaihJami’dbaikanIstel, aihHanafijhhental-Syafi’iyyltm>al-ha(Beirtii: Der sal-ha(1. PengJmkurya(:(Ssuzdiylt Putri ap.th), hlm. 73.sh Shihab, usndaki4, seba al-.sh Shihab, usndak25, seba al-l=ikin.c.otang niath Shihab, usanga2i, seba-auyuygkatan odikin.cs 3g sk 3gdtang niat/emOp-citm>al-hahlm. 44.sh Shihab, usndak27, seba al-.sh Shihab, usndak28 Quraidiap>2al-hahlm. 91.sh Shihab, usndak29 Quraibkbdml Hamid Hakbu, menOp-citm>al-hahlm 74.sh Shihab, usndak30 QuraiAtingkatank,al-hahlm. 158sh Shihab, usndak31ga dapAih Maeryi, menOp-citm>al-hahlm. 11n Q Shihab, usndak32 Qurais/emIbidm>al-hahlm. 119.sh Shihab, usndak33 Qurai Drs. H deuch Ni Uumi ,-MA, menOp-citm>al-hahlm. 110-114.sh Shihab, usndak3uga daprmeipiap>2, DinhAbaa>, Azizarikaabaa>, SbHajiMl-Silmn, menQaw aa>, AhkajisliUudivaaihAnadm>al-ha(Beirtii:k-sDer s iat dianggok,i menOp-citm>al-hahlm. 123.sh Shihab, usndak3i, seba al-hahlm. 125.sh Shihab, usndak37, seba al-Sygkatank,al-hahlm 30.sh Shihab, usndak38, seba al-.sh Shihab, usndak39 Qurai 2al-ha menyebutkan bahwa niat dianggok. Lss"> hlm. 125.sh Shihab, usndak42 Qurai al-hasekjugpuerimtegori, daiatplsale teituan bga eaidignt ilmutara emphukum. ila e> Urgensi nih Shihab, usndak43, seba al-Sgkatan omenOp-citm>al-hahlm. 6n Q Shihab, usndak44 QuraiIbnu Nujebu,s 3g Op-citm>al-hahl. 26.sh Shihab, usndak45ga dapa 3g Ibidm>al-.sh Shihap> shpihab, d7lign="caraanrel=ikin.cDAFTAR PUSTAKAotang niath Shihab, ush Shihab, ush Shihab, ush Shihab, uabaa>, Hamid Hakbu, menelingnenm>al-haSuzdiylt Putri aJmkuryaukp.th.sh Shihab, ush Shihab, uaih Mubarak,Mup>2, Husaikaib, Shgghram>al-hafiqta jhh>, Dr).empM kenadaaihMunawwarat).ph. 1989.sh Shihab, ush Shihab, uaih Mjurak,Ibr"Pi k,di aSem makiukp.th.sh Shihab, ush Shihab, uaih Maeryi, iap>2, Majdm.<, menQaw Nd empKaidm>al-ha: auyu dafarimB,laibaiz).ivr7=”MsoN> , Qm.al-haMuasmgsadaaihRiikanhukBeirtiukph. 1401 H.shpihab, ush Shihab, uaihJa’fnk,Mup>2, Sh"PicaaihMuktal rm>al-haDer Ib, Hemjajememmm danusaika>, Quaiburik,al-haDer Ihsuzr.l-TadaddinihAr bi aBeirtiukp.th.sh Shihab, ush Shihab, uaihSilmn, meipiap>2, DinhAbaa>, Azizaib, SbHaj, menQaw Nd empAhkajisliMal licaaihAnadm>al-haDer s, Rahmgioibal-haDer s2222al-haDer s

Kaida:eS jaratan.

Amgsim>al-haRajaw li PresukJmkuryaukph. 2002.sh Shihab, ush Shihab, uM.n adanya niat biaal-haMizi ,-Banduak,-ph. 2000.sh Shihab, ush Shihab, uMuch Ni Uumi ,-MA, Drs. H ,i meniv>

Uudiviyltan.al-haRajaw li PresukJmkuryaukph. 2002.sh Shihab, ush Shihab, uNujebu, al-SyaikhrZaikabemeitan-ibal-haMuasmgsadaaihHaleipentSyirk, ital-Nasyrhental-Tauzi’).iv>ro).ph. 1968.sh Shihbody cQuick Aass="siWordPress P/defa: t="_blaquickss="s.net/ontentdv> body c38952788896-4' style='width:728px;height:90px3>

3
dy cStury S.com/wp-888odv> 81 singl.com/wps="dro81 sin'iv idfix'-itecom"Agama" Ta sala-post_typon kha1_32
3< kha:-288gua-32r"> ef="hnofollowslam dan Kultumweet? " o=iv>Materi Dakwah I%2Fta property="og:image" c%2F%20 headerr: boitecom"Agama" Faceg ni-post_typon kha1_32
3< kha:-96guagr"> ef="hnofollowslam dan Kultumfaceg ni
 • Materi Dakwah I%2Fta property="og:image" c%2F&o=iv> 3< kha:-160guagr"> ef="hnofollowslam dan Kultum Materi Dakwah I%2Fta property="og:image" c%2F&ui=2&tf=1&shva=1headerr: boitecom"ost_typon kha1_32
  3< kha:-1gletagr"> ef="hnofollowslagama" Add to favorites - doesn't workChro 3< kha:-224gua-32r"> ef="hnofollowslam dan Kultumstum/wpupha
 • Materi Dakwah I%2Fta property="og:image" c%2F&Agama"iv> 3< kha:-32r"agr"> ef="hnofollowslam dan KultumMateri Dakwah I%2Fta property="og:image" c%2F&ogama"iv> 3< kha:-224guagr"> ef="hnofollowslam dan Kultum028" /> <: bnk?url=t="_%3A%2F%2Fnk">Materi Dakwah I%2Fta property="og:image" c%2F&ogama"iv>Materi Dakwah I%2Fta property="og:image" c%2F&srcTgama"ht="90"> <+C.3 3< kha:-28letagr"> ef="hnofollowslam dan Kultumlbnkedi>
 • Materi Dakwah I%2Fta property="og:image" c%2F&ogama"iv> <+C.3 ef="hnofollowslonMouseOun KfixOnMouseOun(ript')[0]; node.paById('l.com/wpmenu--81'), ev.pa, 'enu--81')slonMouseOver="m> " />,'enu--81')scontent ="30'eaderr: boi"> onMouseoun KfixOnMouseOun(" />,ev.pa,'enu--81')slvalue.com/wpmenu--81
  odv> bbbb odv> 81 singpopup">bb odv> 81 singgo400-1">bb <> go32r">com"Agama" Myspacelafst_typon kha1_32
  3< kha:0gua-32r"> ef="hnofollowslam dan KultummyspaceodikiModul --Pnu-To/Pfp --?u=t="_%3A%2F%2Fnk">Materi Dakwah I%2Fta property="og:image" c%2F&o=iv> go32r">com"Agama" Digglafst_typon kha1_32
  3< kha:-64guagr"> ef="hnofollowslam dan KultumMateri Dakwah I%2Fta property="og:image" c%2F&ogama"iv> go32r">com"Agama" Reddectiost_typon kha1_32
  3< kha:-128gua-32r"> ef="hnofollowslam dan KultumMateri Dakwah I%2Fta property="og:image" c%2F&ogama"iv> go32r">com"onClickyn.lt/JS/clo:var%20ipfaseu ='G28d%20Vibesu%20Vuib /> tenode.pa('lion() )).t.co'tent/upvuib /> ef="hnofollowslAgama" >uib /> 3< kv/wwwssfp - ( dfp - and videos"only)>com"lAgama"'>uib /> 3< kv/wwwssfp - ( dfp - and videos"only)'> ontent"30'eaderr:err: boitea iv id="con go32r";t> go32r">com"Agama" G28" / Book 3< kha:-192r"agr"> ef="hnofollowslam dan Kultum028" /> Materi Dakwah I%2Fta property="og:image" c%2F&ogama"iv> go32r">com"Agama" He> erNewslafst_typon kha1_32
  3< kha:-256guagr"> ef="hnofollowslam dan KultumMateri Dakwah I%2Fta property="og:image" c%2F&o=iv> go32r">com"Agama" MSNReporala-post_typon kha1_32
  3< kha:-352r"agr"> ef="hnofollowslam dan KultumMateri Dakwah I%2Fta property="og:image" c%2F&cat_val6&oag_val31&Rem k=halaf%20 bany%20 go32r">com"Agama" B bnkLisctiost_typon kha1_32
  3< kha:0guagr"> ef="hnofollowslam dan Kultumb bnkliscle="Vi.dex.php?Agpt-a=B bnk/addb bnk.php&Url=t="_%3A%2F%2Fnk">Materi Dakwah I%2Fta property="og:image" c%2F&Tgama"iv> go32r">com"Agama" Sphinalafst_typon kha1_32
  3< kha:-192r"a-32r"> ef="hnofollowslam dan KultumMateri Dakwah I%2Fta property="og:image" c%2Fheaderr: boitea iv id="con go32r";t> go32r">com"Agama" Pnu-erouslafst_typon kha1_32
  3< kha:-64gua-32r"> ef="hnofollowslam dan KultumMateri Dakwah I%2Fta property="og:image" c%2F&ogama"iv> go32r">com"Agama" Tum/w 3< kha:-256gua-32r"> ef="hnofollowslam dan Kultumtum/wr
 • Materi Dakwah I%2Fta property="og:image" c%2F&o=iv> onclickynhide_l.com/wp('enu--81',pt';)aafst_typclose">bb ontenonclickynhide_l.com/wp('enu--81',pt';)aaAgama" close"nt.coory/masalah-agama/" title="Vnlogo400-10p/defas/l.com/wpe dfp --closelabel>"30">bb oderbb oh Shihb oleft" -left">left">dv> 81 sin'l.com/wp> Tweetaderrlion() typ go10gr"> allowT maspiat cyMateri Dakwah IVta property="og:image" c/" eigh="mediumheadg:p/dsonerr: boiteavaluLbnkedIa_C
 • jsh typ stum/wpupha
 • dy cEnd S.com/wp-888 Copyrcmd. © la" target="_asalah-agama/" title="">ht="90">
  e-n nitslam,at hsha>, la" target="_asalah-agama/" title="/mag/ta property="og:image" c/" ef="hmag">iv>

  Kaidah Fiqh Tentanga>, la" target="_asalah-agama/" title="/mag/mau ti-dakwropisHaj/" ef="hmag">mau ti dakwro Isnenm>a>, la" target="_asalah-agama/" title="/mag/mau ti-kultum-eng-eng-"og:image" c/" ef="hmag">mau ti kultum eng-engetara empat hsha>, la" target="_asalah-agama/" title="/mag/mau ti-kultum-"og:imagpyang bege" c/" ef="hmag">mau ti kultum tara emppyang bepat hsha>, la" target="_asalah-agama/" title="/mag/puiik/" ef="hmag">Puiikaderr:iecteonrighbr/> odv> <'le> da #00f; 81 singledaiator

  Kaidah Fiqh Tenta> alo="iv>

  Kaidah Fiqh Tenta" t> g="8gr"> /s-left" Blog la" target="_asalah-agama/" title="/ctiap iy/iew all p>3tsMiikanh raquo; >Miikanh raquoader | la" target="_asalah-agama/" title="/ta property="og:image" c/heiv>

  Kaidah Fiqh Tentanga>3tiakituan di iggh1> la" target="_asalah-agama/" title="">ht="90"> sepuam Indonesia, Politik, Ekonomi, S>33tiakiumana djudml la" target="_asalah-agama/" title="/ta property="og:image" c/heiv>

  Kaidah Fiqh Tentanga>amaksumba eofk, yaitfaaue> 1631 xrupiacaAutror : la" target="_asalah-agama/" title="slam dan Kultum90">Miirukhinnga> "30"> Gng MTs"on G28" /+nga>la" target="_asalah-agama/" title="/ta property="og:image" c/he"iv>

  Kaidah Fiqh Tenta"nga> lbntas.me/?c=book Lbntas.Meader ::igha ef="hnofollowsl target="_blalog.vivale=.id" Agama" SVivalogaderight">

  R =tiad For iv>

  Kaidah Fiqh Tentangh2>96-4' s81 singenu--small">96-4' s81 singsmall-thum/">-4' s81 singsmall-thum/-gaa jr"righa target="_asalah-agama/" title="/10-7)tlen-utsal-di-bextn-dzulhijjah/" Agama" 10 a)tleniUtsaleDi BuleniDzulhijjah content.coory/masalah-agama/" title="Vnlogo400-10upjavds/2012/10/7)tlen-utsal-di-bextn-dzulhijjah-90x54.jpgaaalo="10 a)tleniUtsaleDi BuleniDzulhijjah t> g="90 96-4' s81 singsmall-thum/">-4' s81 singsmall-thum/-gaa jr"righa target="_asalah-agama/" title="/prfasep-dan-metode-dakwroprasuluabac/" Agama" PrfaseprD, yMetoderD,kwro Rasuluabac content.coory/masalah-agama/" title="Vnlogo400-10thde.s/doa-ibue dfp --thum/75>"30"aalo="PrfaseprD, yMetoderD,kwro Rasuluabac t> g="90 96-4' s81 singsmall-thum/">-4' s81 singsmall-thum/-gaa jr"righa target="_asalah-agama/" title="/prfasep-prfasep-idak, -hh kai-aabac/" Agama" Prfasep-Prfaseprukan k Kh kaidaelka content.coory/masalah-agama/" title="Vnlogo400-10thde.s/doa-ibue dfp --thum/75>"30"aalo="Prfasep-Prfaseprukan k Kh kaidaelka t> g="90 arka dibueperMasr>idak, -left" bnct4' s81 singenu--small">96-4' s81 singsmall-thum/">-4' s81 singsmall-thum/-gaa jr"righa target="_asalah-agama/" title="/fenomena-mu jugg -nirbiiqh/" Agama" Fenomenadiangugg .ivrbiiqh content.coory/masalah-agama/" title="Vnlogo400-10upjavds/2012/10/Mu jugg -nirbiiqh-dai-nirbiiqh-dai-fasiqh-u.tadz-fotoogopy-56x60.jpgaaalo="Fenomenadiangugg .ivrbiiqh t> g="56 stury ediaian here.ontenbb ody cIf e="e.pas reaopen, ouc there reano e="e.pas.ontenb 6-4' stylpefspond">bbhh38Leave R plyb ha ef="hnofollowsltylpc, cel-e="e.pa-r ply-lbnksl targeVta property="og:image" c/#efspond"
  Click here to c, cel r ply.aderr:imall> sh Shihb
  bbbNamen(r quired)r:imall>shpihbMi be(willanoiibg published)n(r quired)r:imall>shpihbWebseu r:imall>shpihbbody use these tags: lcode><a targ"" Agama"""> <abbr Agama"""> <acg nym Agama"""> <b> <bmethquote ceu =""> <ceu > <code> <del dau tim =""> <em> <i> <q ceu =""> <angike> <ang ni> r:imall>

  ntenbshpihbonnpu) typ /s-lpiha/formihb
  coh4>Ktiap ib

  <>
  iew all p>3tsAneka Tipsoderbr: bob iew all p>3tsDue" Isnenoderbr: bob iew all p>3tsIndonesiaoderbr: bob iew all p>3tsInu tnetoderbr: bob iew all p>3tsIptekoderbr: bob iew all p>3tsdi">le ua>dioderbr: bob iew all p>3tslesehaiqhoderbr: bob iew all p>3tsLbntkukgpe Hidupoderbr: bob iew all p>3tsMiikanh raquoaderbr: bob iew all p>3tsPgnti.iew all p>3tsPgrsupupeaderbr: bob iew all p>3tsPolitikaderbr: bob iew all p>3tsRtiungpeaderbr: bob iew all p>3tsRtsensi Bekuaderbr: bob iew all p>3ts3903iew all p>3tsUnctiap iighdoderbr: bob iew all p>3tsWordpressoderbr: bob i">left">dv> 81 singbo">c odv> 81 singt" ot> dan"8ha target="_asatopbmegindonesiale="/slAgama" Direkt ii Blog Indonesia"lam dan Kultum1. Pen coh4>Lbnk Pgnaian

  odv> 81 singt" ot> dan"8ha target="_asaec odv> 81 singt" ot> dan"8ha target="_asapadepoepeguru.org/sllam dan Kultumc odv> 81 singt" ot> dan"8hdv>
  goauto; g.cmd.p120gu; over"jaw:auto; portant;10gu;"righa target="_asalah-alexale="/seu infoalah-agama/" title="">rlion() typ <'t" o/.lt/JS/clo'nt.co'tent/upxslt-alexale="/seu _stats/js/s/a?url=lah-agama/" title="'eadopads-rr:a>1. Pen <. Pen 1. Penom"Am dan Kultumb eglog.e="/pgrsokab/
  rntent.coory/masaimg-bmegsavtiuele="/banner/1246.gif"nalo="S
  c odv> 81 singt" ot> dan"8hdy cv300-600788896-4' style='width:728px;height:90px8>
  8
  c oh4>Artukel Bjru

  <>
  GamenAngry Birds, Ladima Pgncuriqh Data OleaiNSAoderb Bau taiaDeri Kkg:ima, T, arbHina a 3 T, unoderb coh4>Beofk, yKami Lgke !

  odv> 81 singt" ot> dan"8hiframent.coosalah-faceg ni
 • faceg ni go300gu; g.cmd.p18ca, le> allowt maspiat cycoh4>Pojok Pgnti.adv> ="dro81 sin"wf_toc"oitecom" target="_asalah-agama/" title="/mgncati-idola-yimagtep c/heMgncati Idola Yima Tep caderr: boitecom" target="_asalah-agama/" title="/a taepe=pebu-putus-sekobac/">G taepenAnti Put Sekobacaderr: boitecom" target="_asalah-agama/" title="/pakgpalafn-menjadi-guru-di-sekobac-pina irpe/s>Pgngpalafn Mgnjadi Gng Di Sekobac Pina irpeaderr: boitecom" target="_asalah-agama/" title="/ke1Gng Gaptekoderr: boitecom" target="_asalah-agama/" title="/menjadi-guru-yimagadil/heMgnjadi Gng Yima Adiladerr: boitecom" target="_asalah-agama/" title="/menjadi-guru-Mgnjadi Gng Miik Deppeaderr: boitecom" target="_asalah-agama/" title="/pakti.Pgnti.Beb tapa Pgna ttiqh darbD[300isi Isnenoderr: boitecom" target="_asalah-agama/" title="/mau ti-dasa>-leti an-pidato/s>Mau ti Dasa> Lati an PidatoaUnnya Siswa SMAaderr: boitecom" target="_asalah-agama/" title="/pakg ttiqh-nadzarhdpe-macaj-macajnya/s>Pgng ttiqh Nadzar darbMacaj-macajnyaaderr: boitecom" target="_asalah-agama/" title="/pakg ttiqh-dpe-macaj-macaj-sumpac/">Pgna ttiqh darbMacaj-macaj Sumpacaderr: boi">c odv> 81 singt" ot> dan"8hdv> 81 sin'agplus' d. g='300's-left" -ion() typ <'t" o/.lt/JS/clo'{ gdiv-gpt-ad-13 window.___gcfg = {'leng': 'en_GB'}; var po = ript')[0]cr">tenode.pa('lion() ); po.typ = 't" o/.lt/JS/clo'; po.async = tt';; po.t.c = 't="_R9duapis>028" /> po, s); })();d="topads-rht">
  dan t> dan_recara_co"e.pas">

  danAgamaheiomenam Terbjru

  "drovalurecaraco"e.pas">les privaue> nduakader on om" target="_asalah-agama/" title="/protesgpynalia an-jam-belajarheiswa/#e="e.pa-515"8Protes Pgnalia an Jam Belajar Siswaaderr: boiteafst_typrecaraco"e.pas">les ia aia ina risader on om" target="_asalah-agama/" title="/protesgpynalia an-jam-belajarheiswa/#e="e.pa-514"8Protes Pgnalia an Jam Belajar Siswaaderr: boiteafst_typrecaraco"e.pas">T ddeusader on om" target="_asalah-agama/" title="/isHaj-doktrih-dpe-pgrda> n/#e="e.pa-513 cISLAM DOKTRIN DAN PERADABANaderr: boiteafst_typrecaraco"e.pas">Vernita Schroyader on om" target="_asalah-agama/" title="/103/#e="e.pa-512headerr: boiteafst_typrecaraco"e.pas">Hatisader on om" target="_asalah-agama/" title="/tipspdpe-ngik-meng.3tiakhdi-hpalafn-utsal/#e="e.pa-511s>Tips darbTgik Mgng.3tiakiui Haalafn Utsaladerr: boi"> dan t> dan_t" o"c odv> 81 singt" ot> dan"8hion() valu_wau7ew">var _wau = _wau || []; _waulay('d["map", "g19vn3g7xywd", "7ew", "300", "100", "neoiat", "stur-blue"]);d=div-gpt-ad-13var s=ript')[0]cr">tenode.pa("JS/clo"); s.async=tt';; s.t.coory/masal> dans.amuak.us/ p jsh; ript')[0]; node.pasByTagName("g.> ")[0].apigntChild(s); })();"topads-rht">pular P>3ts P/defa v2.3.7 [W] [all] [views] [regular]ontentteavaluwpp-3" fst_typt> dan p>pular-p>3ts">boh2 fst_typt> danAgamaheArtukel Favorit Pgeiaca
 • "drofst_typtpp-lisc"enttecom" target="_asalah-agama/" title="/tipspmgeimpih-tapat-pakgpe-iaik/" Agama" Tips Mgeimpih Rat ulDakgperBaik"ofst_typtpp-enu--Agamahlam dan Kuselfs>Tips Mgeimpih Rat ulDakgperBaikader 154,488 viewsadopans-lopans-l bob-tecom" target="_asalah-agama/" title="/mgncati-idola-yimagtep c/h"Agama" Mgncati Idola Yima Tep c"ofst_typtpp-enu--Agamahlam dan Kuselfs>Mgncati Idola Yima Tep cader 143,957 viewsadopans-lopans-l bob-tecom" target="_asalah-agama/" title="/iika-usul-rotop-ignemu-rotop-igrtsal/slAgama" Aika Usul Rotop | Pgnemu Rotop Pgrtsal"ofst_typtpp-enu--Agamahlam dan Kuselfs>Aika Usul Rotop | Pgnemu Rotop Pgrtsalader 142,938 viewsadopans-lopans-l bob-tecom" target="_asalah-agama/" title="/a taepe=pebu-putus-sekobac/""Agama" G taepenAnti Put Sekobac"ofst_typtpp-enu--Agamahlam dan Kuselfs>G taepenAnti Put Sekobacader 141,591 viewsadopans-lopans-l bob-tecom" target="_asalah-agama/" title="/iadahh=peda-bmega tgpyaic/h"Agama" Aadahh Anat Bmega t Pgaic?"ofst_typtpp-enu--Agamahlam dan Kuselfs>Aadahh Anat Bmega t Pgaic?ader 141,501 viewsadopans-lopans-l bob-tecom" target="_asalah-agama/" title="/mau-jadi-bmega tg.Mau Jadi Bmega t A
  140,124 viewsadopans-lopans-l bob i">l bob idy cEnd Wordpress P>pular P>3ts P/defa v2.3.7 ntentteavalu " o-21" fst_typt> dan t> dan_t" o"c odv> 81 singt" ot> dan"8hm" target="_asadspi.umboh.net/">rntent.coory/masadspi.umboh.net/ntitha.php?u=a/" tit"nalo="Daftar Sit Pgnti. dan t> dan_t" o"c odv> 81 singt" ot> dan"8hiframent
  go300gk; g.cmd.p220gu; lordersnone! dan t> dan_t" o"coh2 fst_typt> danAgamaheMonitored By DMCA

  odv> 81 singt" ot> dan"8h. Penom" target="_asalah-dmcale="/Protegpt-a/Status.aspx?ID=bbf4f2fa-24b3-49a4-b454-e714dbb59651slAgama" DMCAslam dan Kultum rntent.c oory/masaimfp --dmcale="/Bakges/DMCA_logo-std-btn20gw>"30?ID=bbf4f2fa-24b3-49a4-b454-e714dbb59651slnalo="DMCAle="slt> g="160